DeJoMassage Almere     
    Massagetherapie & Coaching          

Algemene voorwaarden 


Inleiding

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten gemaakt tussen/met ondernemingen, instellingen of particulieren en DeJoMassage.

Behandelingen
DeJoMassage geeft behandelingen in Massage Therapie en Coaching. Men kan niet tercht voor erotische massages en/of medische behandelingen.

Betaling
De betaling dient per PIN, via overschrijving of contant te geschieden tenzij anders afgesproken.

Tarieven
De geldende tarieven zijn te vinden op de website van DeJoMassage. Typ- en Schrijffouten voorbehouden. DeJoMassage hoeft geen BTW af te dragen en deze tarieven zijn dus ook niet opgenomen bij het samenstellen van de tarieven voor de behandelingen en diensten die geleverd worden door DeJoMassage.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan DeJoMassage. Indien van toepassing zullen deze worden aangegeven op de website of tijdens het sluiten van een overeenkomst tussen partijen.


Annulering
Het annuleren van massageafspraken en/of coachingssessies dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren (telefonisch of per e-mail). Bij tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, kan DeJoMassage de geplande massage in rekening te brengen, gezien de eventueel reeds gemaakte kosten van DeJoMassage. Kosteloos annuleren mag te allen tijde in geval van calamiteiten (hieronder wordt verstaan: ongeval, sterfgeval en anderszins situatie van overmacht)


Gedrag
Een cliënt dient zich te allen tijde behoorlijk te gedragen. DeJoMassage behoudt zich het recht voor een massage te weigeren of te beëindigen indien er naar haar mening sprake is van een situatie die onveilig, bedreigend of onhygiënisch is. Het geleverde deel van de massage dient dan door de cliënt voldaan te worden. In geval van onbehoorlijk gedrag heeft DeJoMassage ook het recht om cliënt(en) voor verdere behandeling te weigeren.

Hygiëne
Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. 
DeJoMassage verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om alvorens de behandeling een douche of bad te nemen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van DeJoMassage na elke behandeling gereinigd. Natuurlijk mag u zelf altijd uw eigen materialen meenemen.

DeJoMassage werkt volgens het hygiëne protocol van de belangenvereniging BMS, te vinden op de website. DeJoMassage voldoet aan alle geldende richtlijnen opgested door he RIVM in verband met CORONA

Aankomsttijd
Hebt u een afspraak, dan verzoeken wij u 5 minuten voor aanvang van de geplande behandeling aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Mobiele telefoons dienen altijd uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Persoonlijke gegevens
Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld (anamnese) met betrekking tot uw sportieve en medische verleden, u bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. U stemt er mee in dat DeJoMassage deze gegevens opneemt in een systeem. Uw persoonlijke en medische gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekt. Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval is DeJoMassage verplicht vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.
DeJoMassage verwacht van de cliënt dat de benodigde informatie voor de aan te nemen opdracht naar waarheid verstrekt wordt.

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en bewaard volgens de geldende regelgeving vanuit de wet, te vinden op de website.


Contra-indicaties
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan DeJo Massage een behandeling staken en kunt u worden doorverwezen naar een arts. Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dient de cliënt voor aanvang van de massage aan DeJoMassage mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de massagebehandeling hierop noodzakelijk. Kijk voor de contra-indicaties op onze site.

Aansprakelijkheid
DeJoMassage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of schade, hoe ook benoemd en door welke oorzaak dan ook ontstaan, mits de cliënt kan bewijzen dat hiervoor aansprakelijkheid c.q. schuld ligt bij DeJoMassage. In dat geval zal de aansprakelijkheid van DeJoMassage worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering, waarbij het uit te keren bedrag beperkt is tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

DeJoMassage heeft het recht van cliënt(en) schadevergoeding te eisen indien er door de cliënt of aan de cliënt verwante personen (huisgenoten, familieleden of anderszins) beschadiging plaatsvindt van huisraad/inboedel, massagetafel/massagebenodigdheden of andere zaken die toebehoren aan DeJoMassage.
DeJoMassage is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van cliënten.

Klachten en geschillen
Indien cliënt een klacht heeft over een geleverde dienst/ behandeling/gebruikt product door DeJoMassage, dient de cliënt dit te melden binnen 5 werkdagen na de behandeling. Dit kan telefonisch gemeld worden op het telefoonnummer van DeJoMassage of via het e-mailadres van DeJoMassage.
In geval van een door een cliënt gemelde klacht zal DeJoMassage persoonlijk contact opnemen om de klacht door te spreken met de cliënt. Te allen tijde zal er door de partijen gezocht en gestreefd worden naar een passende en tot beider tevredenheid zijnde oplossing.

DeJoMassage is aangesloten bij het klachtenportaal zorg en voldoet hiermee aan alle gestelde eisen volgens de wet WKKGZ. Kijk voor het klachtenprotocol op de website.

Massage workshop: leren masseren

De massage workshop wordt gegeven aan mensen die verdieping willen in het geven van een massage in de thuissituatie. De workshop is geen cursus of opleiding met als doel om te leren masseren voor beroepsmatige toepassing.

DeJoMassage is niet gecertificeerd in het geven van opleidingen en cursussen en heeft geen lesbevoegdheid. Na afloop van de workshop wordt er een certificaat als bewijs van deelname afgegeven.

Als ervaren massagetherapeut heeft DeJoMassage voldoende kennis om de verdieping in het geven van een massage in de thuissituatie te geven, daarbij wordt de ervaring van jarenlange praktijkvoering meegenomen in het geven van de workshop.


Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij DeJoMassage


Maart 2021

E-mailen
Bellen
Map
Info